fbpx

Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató
A BIOTERMELOTOL.HU ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 2020.
BEVEZETÉS
A jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) a
Biotermelotol.hu, Kovács Barna (székhely: 4765 Csenger Petőfi u. 53., adószáma:
67319604-2-35; a továbbiakban: „Társaság”) által üzemeltetett www.biotermelotol.hu
internetes honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) elérhető friss zöldség és gyümölcs,
illetve egyéb élelmiszerek csomagküldő-kiskereskedelem (’házhozszállítás’) útján történő
megrendelése során a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatok
kezelésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, illetve egyéb lényeges
rendelkezéseket tartalmazza.
A Honlapra feltöltött személyes adatok kezelése és gyűjtése az Európai Unió közvetlenül
hatályos jogszabályai, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek
megfelelően történik. A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: „Információs törvény”), az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs forradalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság ajánlásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat az
irányadó.
A Társaság a kapott személyes adatokat bizalmasan kezeli és a biztonságos
adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz.
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
Az alábbi értelmező rendelkezések az Információs törvény alapján kerültek
meghatározásra:
1. személyes adat: az érintettel (’felhasználó’) kapcsolatba hozható adat – különösen a
felhasználó neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból
levonható, a felhasználóra vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű,
vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül többek között a név, a
lakcím, és az e-mail cím.
2. hozzájárulás: a felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –
kezeléséhez.

3. tiltakozás: a felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését
kifogásolja és az adatkezelés megszűntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező
társaság, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet
vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas
fizikai jellemzők rögzítése. A fentiek alapján a Társaság az adatkezelője minden olyan
adatnak, amely személyes adatnak minősül és a Honlapon történő regisztráció során
feltöltésre kerül.
AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI
Személyes adatokat használni csak meghatározott célból, jogok gyakorlása és
kötelezettségek teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában
meg kell felelnie ennek a célnak. A Társaság a rögzített személyes adatokat a
szolgáltatás nyújtása érdekében kezeli. A Társaság kizárólag olyan személyes adatot
kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, hogy a Honlapon keresztül elérhető
szolgáltatást a regisztrált felhasználó igénybe vehesse és a Társaság azt
szerződésszerűen teljesíthesse. A Honlap bárki által meglátogatható. A látogatókra
vonatkozóan a Társaság nem gyűjt vagy kezel adatot. A Honlapon keresztül elérhető
szolgáltatás (megrendelés) igénybevételének előfeltétele azonban a Honlapon történő
regisztráció, amely során az alábbi adatokat kell kötelezően megadni:
 Név
 Szállítási cím
 Telefonszám
 E-mail cím
 Születési dátum
 Számlázási adatok (név, cím)
Személyes adat vagy törvény alapján, vagy akkor kezelhető, ha ahhoz a felhasználó
hozzájárul. Ennek megfelelően a Honlapon történő regisztráció során a fenti adatok
megadásával és a szolgáltatás igénybevételének megkezdésével a regisztrált
felhasználó kifejezetten hozzájárul (i) a személyes adatainak az alábbi, az "adatkezelés
célja" bekezdésben meghatározott célokra történő felhasználásához és kezeléséhez;
valamint (ii) az adatok Társaság által, a jelen Tájékoztatóban meghatározott feltételek
szerinti tárolásához; továbbá hogy (iii) a Társaság a regisztrált felhasználónak –
amennyiben a regisztrált felhasználó azt külön igényelte – hírlevelet, SMS-t küldjön
közvetlenül a felhasználó e-mail címére, telefonszámára.

Amennyiben a Facebook.com/biotermelotol oldalon megadott adatokat elküldöd nekünk,
akkor társaságunk a Facebook által továbbított adatokat jogosult kezelni, kifejezetten a
társaságunk "adatkezelés célja" meghatározott célokra. A
Társaság Adatfeldolgozója szerződés alapján BlazeArts Kft. (székhely: 6090
Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8, nyilvántartja a Fővárosi törvényszék
Cégbírósága, cégjegyzékszáma: Cg. 03-09-109150; adószáma: 12539833-2-03;).
ADATKEZELÉS CÉLJA
A regisztrált felhasználók azonosítása és a Honlapon keresztül igénybevett szolgáltatás
teljesítése a Társaság által, ahhoz szükséges kapcsolatfelvétel, a regisztrált felhasználó
és a Társaság között megkötésre került szerződésből eredő jogok gyakorlása és
kötelezettségek teljesítése, regisztrált felhasználók részére hírlevél, illetve
telefonszámukra SMS küldése. Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának
megvalósulásáig, törvényben meghatározott egyéb időpontig. Az adatkezelés jogalapja:
az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §.
A regisztrált felhasználó, amennyiben hozzájárult ahhoz, hogy e-mail címére hírlevelet
küldjön a Társaság, a hozzájárulását bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól
mentesen visszavonhatja a hírlevél alján található „leiratkozom” gombbal, a
vevőszolgálat postmaster@biotermelotol.hu e-mail címére küldött elektronikus levéllel,
vagy a Társaságnak címzett és a Társaság székhelyére postai úton eljuttatott
nyilatkozattal is.
ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS
A regisztráció során megadott személyes adatokat a Társaság a felhasználó előzetes
hozzájárulása nélkül harmadik félnek – kivéve az adatkezelés céljának
megvalósítása érdekében szükséges mértékben szállító vagy futár alvállalkozó
részére – semmilyen módon nem adja tovább azon esetek kivételével, amikor az adatok
továbbítására a Társaság jogszabályi előírásnál fogva köteles. A Szolgáltatás teljesítése
érdekébe a Társaság a regisztrált felhasználónak a következő adatait bocsátja
esetlegesen a szállító vagy futár alvállalkozó rendelkezésére:
 Név
 Szállítási cím
 Telefonos elérhetősége (amennyiben ez a kiszállításhoz szükséges)
A Társaság a kezelt személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozói szolgáltatást
vehet igénybe. Az adatfeldolgozó szolgáltatása során köteles betartani a jelen
Tájékoztató, a hatályos vonatkozó jogszabályok, továbbá a Társasággal fennálló
jogviszonyát szabályozó szerződés rendelkezéseit. A Társaság által kezelt személyes
adatokra vonatkozóan adattovábbítás nem történik.

NÉVTELEN ADATOK ÉS "COOKIE"-K
A Társaság a Honlapról többségében névtelen információkat gyűjt be, mint például a
keresések. Amikor a látogató meglátogatja Honlapot, a Társaság nem gyűjt be
semmilyen személyes adatot, amíg a látogató erre felhatalmazást nem ad. A Társaság
feldolgozza a névtelen információkat, annak érdekében, hogy az oldal tartalmát
tökéletesíthesse, javíthassa. Ennek során a Társaság beépíthet úgynevezett "cookie"-
kat, amelyek összegyűjtik a látogató első szintű domain nevét, valamint a hozzáférés
dátumát és időpontját. A "cookie"-k önmagukban nem használhatók a látogató
azonosságának feltárására. A "cookie" egy olyan fájl, amely a látogató böngésző
programjára kerül megküldésre, és a számítógép merev-lemeze tárolja. A "cookie"-k
nem rongálják a látogató számítógépét. A böngésző programot be lehet úgy állítani,
hogy jelezzen, ha "cookie" érkezik, és ilyen módon a látogató eldöntheti, hogy
elfogadja-e az adott "cookie"-t vagy sem.
2018. október 24-től a Facebook pixel már nem csak a Facebook nevében fog cookie-kat
lerakni a látogatóink számítógépére, hanem a nevünkben is. Hiszen a az eddigi third-
party cookie-k mellett first-party cookie-kat is fog használni.
JOGORVOSLATI JOG
A regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint
kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt
adatkezelések kivételével – azok törlését, vagy módosítását bármikor kérheti  a
Társaságnak küldött elektronikus levéllel az postmaster@biotermelotol.hu címen, a
Társaság +36304706604 telefonszámán, a Társaság részére eljuttatott levéllel postai
úton a 4765 Csenger Petőfi u. 53. címen.
A regisztrált felhasználó kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg
az általa esetlegesen megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről
(székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy
mely személyek és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A Társaság mint
adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30
naptári napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A
tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre
vonatkozó tájékoztatási kérelmet a Társasághoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben
a Társaság költségtérítést állapíthat meg.
A Társaság a személyes adatot haladéktalanul törli, amennyiben (i) azt a regisztrált
felhasználó írásban jelzi a vevőszolgálat postmaster@biotermelotol.hu e-mail címére
küldött elektronikus levéllel, vagy a Társaságnak címzett és a Társaság székhelyére
postai úton eljuttatott nyilatkozattal;(ii) ha kezelése jogellenes, (iii) az adatkezelés célja
megszűnt, vagy (iv) az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
azt a bíróság vagy az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A Társaság a helyesbítésről és a törlésről az érintett regisztrált felhasználót e-mailen
értesíti azzal, hogy amennyiben az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett
felhasználó jogos érdekét nem sérti, a Társaság az értesítést mellőzheti. A regisztrált
felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok
kezelése kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat
felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás
céljára történik; a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
A Társaság – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozás megtételét
követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 naptári nap alatt megvizsgálja, és annak
eredményéről a felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a
Társaság az adatkezelést megszünteti. Amennyiben az érintett felhasználó a Társaság
döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 naptári napon belül –
bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: http://www.naih.hu) fordulhat.
Amennyiben a felhasználó megsérti a Társaság Általános Szerződési Feltételeit, a
Társaság mint szolgáltató jogosult törölni a regisztrált felhasználó adatait. A Társaság az
érintett felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az
érintett felhasználó a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz
fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
A Társaság fenntartja magának a jogot a Tájékoztató, illetőleg az Európai Unió vagy a
magyarországi jogszabályok változásai esetén a Tájékoztató megfelelő módosítására.
Jelen Tájékoztató 2012. június 15. napján lép hatályba és hatálya kiterjed valamennyi
regisztrált felhasználóra. Regisztrált felhasználók kötelezettséget vállalnak a
jelen Tájékoztató betartására.
Kérjük, hogy csak akkor regisztrálj a Honlapunkon amennyiben egyetértesz a fentiekkel.
Amennyiben az adatvédelemmel, Tájékoztatónkkal kapcsolatban bármilyen további
kérdésed lenne, úgy kérjük, írd meg azt az postmaster@biotermelotol.hu e-mail címre.
Biotermelotol.hu / Kovács Barna